Persoonsgegevens van klanten waren te zien door computerbedrijf

Voor onze computersystemen werken wij samen met een computerbedrijf. Medewerkers van dit computerbedrijf konden informatie over onze klanten zien. Dit mag niet.

Van wie waren de persoonsgegevens te zien?

De klanten om wie het gaat hebben een aanvraag voor een diplomawaardering gedaan tussen 1 februari 2017 en 28 juli 2020. Zij hebben een e-mail van ons gehad. Check ook de map met ongewenste e-mail.
Heeft u geen e-mail gehad? Dan waren uw persoonsgegevens niet te zien door het computerbedrijf.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

In ons computersysteem staat:

 • uw voornaam en achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw BSN (Burgerservicenummer)
 • of u een man of een vrouw bent
 • uw telefoonnummer, als u dat heeft ingevuld

Wat is er precies gebeurd?

U heeft bij ons een diplomawaardering aangevraagd via een computersysteem. U heeft hierbij uw persoonsgegevens ingevuld.

Voor dit computersysteem werken we samen met een computerbedrijf. We hebben afgesproken dat zij uw persoonsgegevens niet zien. Dit is helaas fout gegaan. Het blijkt dat medewerkers van het computerbedrijf toch uw persoonsgegevens konden zien.

Wat betekent dit voor u?

Er is geen bewijs dat uw gegevens misbruikt zijn. We denken dat dit niet gebeurd is. Toch is het een vervelend idee. Daarom laten we nu extra onderzoek doen bij het computerbedrijf om daar zeker van te zijn. We willen u vragen extra goed op te letten.

Als criminelen uw persoonsgegevens hebben, dan kunnen ze daar misbruik van maken. Ze verzenden bijvoorbeeld e-mail of brieven met uw naam. Of ze kopen spullen op uw naam. We denken dat de kans heel klein is dat dit nu gebeurt. De kans dat criminelen uw persoonsgegevens uit ons computersysteem kunnen misbruiken is heel klein.

Wat doen wij?

 • Het computerbedrijf heeft uw persoonsgegevens verwijderd.
 • We hebben geen bewijs gevonden dat uw gegevens misbruikt zijn, maar we laten extra onderzoek uitvoeren.
 • We werken niet meer met dit bedrijf. Met het nieuwe computerbedrijf maken we afspraken zodat dit niet meer gebeurt.

Wat kunt u doen?

Let goed op of iemand anders uw persoonsgegevens gebruikt. Kijk regelmatig in uw mail. Klik nooit op links naar websites in berichten van personen die u niet herkent. Onthoud dat officiële organisaties, zoals overheidsorganisaties of banken, nooit om uw wachtwoord vragen. Niet via e-mail en niet via de telefoon.

Andere tips om te herkennen of iemand anders uw persoonsgegevens gebruikt, en wat u dan kunt doen, leest u op de website van de rijksoverheid.

Krijgt u een bericht van IDW, SBB of Nuffic? Twijfelt u of het echt is? Stuur dan een e-mail naar datalek@idw.nl.

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail naar datalek@idw.nl.

Vragen en antwoorden

Hoe weet ik zeker dat niemand mijn gegevens gebruikt?

We hebben onderzoek gedaan bij het computerbedrijf. Er is geen bewijs dat uw persoonsgegevens misbruikt zijn. We denken ook niet dat dit gebeurd is. Maar we weten het nooit zeker. Daarom is het belangrijk dat u goed oplet of iemand uw persoonsgegevens gebruikt. Hoe u dat herkent en wat u dan kunt doen leest u op de website van de rijksoverheid.

Krijgt u een bericht van IDW, SBB of Nuffic? Twijfelt u of het echt is? Stuur dan een e-mail naar datalek@idw.nl.

Ik ben gevlucht uit mijn land. Weten deze mensen nu waar ik woon? Loop ik gevaar?

We hebben uw adres niet in ons computersysteem. Medewerkers van het computerbedrijf weten dus niet waar u woont.

Deze persoonsgegevens stonden wel in het computersysteem:

 • uw voornaam en achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw BSN (Burgerservicenummer)
 • of u een man of een vrouw bent
 • uw telefoonnummer, als u dat heeft ingevuld

De kans dat criminelen deze gegevens kunnen misbruiken is heel klein. Maar we weten het nooit zeker. Daarom is het belangrijk dat u goed oplet of iemand uw persoonsgegevens gebruikt. Hoe u dat herkent en wat u dan kunt doen leest u op de website van de rijksoverheid.

Krijgt u een bericht van IDW, SBB of Nuffic? Twijfelt u of het echt is? Stuur dan een e-mail naar datalek@idw.nl.

Wat als mensen spullen gaan kopen op mijn naam?

Uw bankgegevens stonden niet in het computersysteem. Deze zijn bij ons niet bekend.

We hebben onderzoek gedaan bij het computerbedrijf. Er is geen bewijs dat uw persoonsgegevens misbruikt zijn. We denken ook niet dat dit gebeurd is.

Deze persoonsgegevens stonden in het computersysteem:

 • uw voornaam en achternaam
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw BSN (Burgerservicenummer)
 • of u een man of een vrouw bent
 • uw telefoonnummer, als u dat heeft ingevuld


De kans dat criminelen deze gegevens kunnen misbruiken is heel klein. Maar we weten het nooit zeker. Daarom is het belangrijk dat u goed oplet of iemand uw persoonsgegevens gebruikt. Hoe u dat herkent en wat u dan kunt doen leest u op de website van de rijksoverheid.

Krijgt u een bericht van IDW, SBB of Nuffic? Twijfelt u of het echt is? Stuur dan een e-mail naar datalek@idw.nl.


Computer company given access to customers’ personal data

We work with a computer company for our computer systems. Employees of this computer company had unauthorised access to the personal data of our customers.

Whose personal data were accessible?

We have contacted all affected customers (who have requested a diploma evaluation between February 1st 2017 and 28th of July 2020) by email. Please also check your spam folder.
If you have not received an email, then your personal data were not accessed by the computer company.

What personal data were involved?

Our computer system keeps records of:

 • your first name and surname;
 • your date of birth;
 • your email address;
 • your social security number;
 • your sex;
 • your telephone number, if you entered one.

What exactly happened?

You previously requested a credential evaluation from us through a computer system. This involved entering your personal data.

We work with a computer company that provides this computer system. Our agreement with the company stipulates that it does not have access to our personal data. Unfortunately, things did not go as intended. It turned out that employees of the IT company did indeed have access to your personal data.

What does this mean for you?

We do not believe your data were misused. Nor is there any evidence that this has happened. Nevertheless, this raises valid concerns. That is why we are conducting an additional investigation at the computer company to guarantee that there was no misuse of data. We would like to ask you to be extra vigilant.

If criminals have access to your personal data, they will be able to misuse them, for example, by sending emails or letters using your name or making purchases in your name. We believe that it is very unlikely that this will happen at this point. It is very unlikely that criminals will be able to misuse the personal data obtained from our computer system.

What steps are we taking?

 • The computer company has deleted your personal data.
 • We have found no evidence of misuse of your personal data; however, we are conducting an additional investigation.
 • We no longer work with this company. In addition, we are putting in place agreements with the new computer company to ensure incidents such as this do not happen again.

What can you do?

Be vigilant of someone else using your personal data. Check your email regularly. Never click on links to websites in messages from people you do not recognise. Remember that official organisations, such as government organisations or banks, will never ask for your password, neither by email nor by phone.

Please find more tips on how to recognise if someone else is using your personal data and what you can do on the website of the Dutch government.

If you have received a message from IDW, SBB or Nuffic and have doubts as to its authenticity, please send an email to datalek@idw.nl.

Any questions?

You can send an email to datalek@idw.nl.

Questions and answers

How can I be sure that nobody is using my data?

We have made enquiries at the computer company. We do not believe your personal data were misused. Nor is there any evidence that this has happened. However, we can never know for sure. It is therefore crucial that you be extra vigilant of whether someone may be using your personal data. Please visit the website of the Dutch government to find out how to recognise the signs and what you can do.

If you have received a message from IDW, SBB or Nuffic and have doubts as to its authenticity, please send an email to datalek@idw.nl.

I fled my country. Do these people know where I live? Am I in danger?

We do not have your address details in our computer system. This means that employees of the computer company do not know where you live.

The following personal data were stored in the computer system:

 • your first name and surname;
 • your date of birth;
 • your email address;
 • your social security number;
 • your sex;
 • your telephone number, if you entered one.

It is very unlikely that criminals will be able to misuse these data. However, we can never know for sure. It is therefore crucial that you be extra vigilant of whether someone may be using your personal data. Please visit the website of the Dutch government to find out how to recognise the signs and what to do.

If you have received a message from IDW, SBB or Nuffic and have doubts as to its authenticity, please send an email to datalek@idw.nl.

What if people start making purchases in my name?

Your bank details were not stored in the computer system, and they are not known to us.

We have made enquiries at the computer company. We do not believe your personal data were misused. Nor is there any evidence that this has happened.

The following personal data were stored in the computer system:

 • your first name and surname;
 • your date of birth;
 • your email address;
 • your social security number;
 • your sex;
 • your telephone number, if you entered one.


It is very unlikely that criminals will be able to abuse these data. However, we can never know for sure. It is therefore crucial that you be extra vigilant of whether someone may be using your personal data. Please visit the website of the Dutch government to find out how to recognise the signs and what to do.

If you have received a message from IDW, SBB or Nuffic and have doubts as to its authenticity, please send an email to datalek@idw.nl.


Une société informatique a pu voir les données personnelles de nos clients

Pour le bon fonctionnement de nos systèmes informatiques, nous travaillons avec une société informatique. Le personnel de cette société informatique a pu voir des informations sur nos clients, ce qui n'est pas autorisé.

À qui appartenaient les données qui ont pu être consultées ?

Les clients concernés ont demandé une évaluation du diplôme entre le 1er février 2017 et le 28 juillet 2020. Ils ont reçu un e-mail de notre part. Nous vous prions de vérifier également votre courrier indésirable.
Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, cela signifie que vos données personnelles n'ont pas été vues par la société informatique.

De quelles données personnelles s'agit-il ?

Les données enregistrées dans notre système informatique sont:

 • votre nom et prénom
 • votre date de naissance
 • votre adresse e-mail
 • votre BSN (numéro au registre national)
 • le fait que vous êtes un homme ou une femme
 • votre numéro de téléphone, si vous nous l'avez communiqué

Que s'est-il exactement passé ?

Vous avez demandé une reconnaissance de votre diplôme via notre système informatique. Pour cela, vous avez complété vos données personnelles.

Pour le bon fonctionnement de ce système informatique, nous travaillons avec une société informatique. Il a été convenu avec cette société qu'ils ne peuvent pas voir vos données. Malheureusement, il y a eu une erreur, et des employés de la société informatique ont quand même pu voir vos données personnelles.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Il n'y a aucune preuve que vos données personnelles ont été volées. Nous pensons d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Mais la possibilité existe, ce qui est problématique. Nous avons donc demandé une enquête supplémentaire auprès de la société informatique, pour en être sûrs. Nous vous demandons entre-temps de faire doublement attention.

Si des criminels disposent de vos données personnelles, ils pourraient les utiliser de façon illégale. Ils peuvent par exemple envoyer un e-mail ou une lettre en utilisant votre nom. Ou ils peuvent acheter des choses à votre nom. Nous pensons qu'il est très peu probable que cela arrive. La probabilité que des criminels puissent utiliser vos données personnelles enregistrées sur notre système informatique est très faible.

Que faisons-nous ?

 • La société informatique a supprimé vos données personnelles.
 • Nous n'avons trouvé aucune preuve que vos données ont été volées, mais nous avons demandé une enquête supplémentaire.
 • Nous ne travaillons plus avec cette société et nous avons conclu des accords avec la nouvelle société informatique pour que ceci n'arrive plus.

Que pouvez-vous faire ?

Faites très attention pour voir si quelqu'un utilise vos données personnelles illégalement. Vérifiez régulièrement vos e-mails. Ne cliquez jamais sur des liens dans des messages envoyés par des personnes que vous ne connaissez pas. Gardez en tête que les organismes officiels, tels que les institutions publiques ou les banques, ne vous demandent jamais votre mot de passe, ni par e-mail, ni par téléphone.

Si vous voulez d'autres conseils pour reconnaître si quelqu'un utilise illégalement vos données et pour savoir ce que vous pouvez faire dans ce cas, rendez-vous sur le site Internet du gouvernement néerlandais.

Si vous recevez un message de l'IDW, de la SBB ou de la Nuffic, mais pensez que ça pourrait être un faux message, envoyez un e-mail à datalek@idw.nl.

Vous avez des questions ?

Contactez-nous par e-mail à datalek@idw.nl.

Questions et réponses

Comment puis-je être sûr(e) que personne ne va utiliser mes données ?

Nous avons mené une enquête auprès de la société informatique et n'avons trouvé aucune preuve que vos données personnelles ont été volées. Nous ne pensons d'ailleurs pas que ce soit le cas, mais nous ne pouvons pas en être certains. C'est pourquoi il est important que vous fassiez attention au cas où quelqu'un utiliserait vos données. Pour savoir comment le remarquer et que faire dans ce cas, rendez-vous sur le site Internet du gouvernement néerlandais.

Si vous recevez un message de l'IDW, de la SBB ou de la Nuffic, mais pensez que ça pourrait être un faux message, envoyez un e-mail à datalek@idw.nl.

J'ai fui mon pays. Ces personnes savent-elles maintenant où j'habite ? Suis-je en danger ?

Votre adresse n'est pas enregistrée dans notre système informatique. Le personnel de la société informatique ne sait donc pas où vous habitez.

Les données qui se trouvaient dans notre système informatique sont :

 • votre nom et prénom
 • votre date de naissance
 • votre adresse e-mail
 • votre BSN (numéro au registre national)
 • le fait que vous êtes un homme ou une femme
 • votre numéro de téléphone, si vous nous l'avez communiqué

La probabilité que des criminels puissent utiliser ces données est très faible, mais nous ne pouvons pas être certains que ça n'arrivera pas. C'est pourquoi il est important que vous fassiez attention au cas où quelqu'un utiliserait vos données. Pour savoir comment le remarquer et que faire dans ce cas, rendez-vous sur le site Internet du gouvernement néerlandais.

Si vous recevez un message de l'IDW, de la SBB ou de la Nuffic, mais pensez que ça pourrait être un faux message, envoyez un e-mail à datalek@idw.nl.

Que faire si des personnes achètent des choses à mon nom ?

Vos données bancaires ne se trouvaient pas dans notre système informatique. Nous ne les connaissons pas.

Nous avons mené une enquête auprès de la société informatique et n'avons trouvé aucune preuve que vos données personnelles ont été volées. Nous ne pensons d'ailleurs pas que ce soit le cas,

Les données qui se trouvaient bien dans notre système informatique sont :

 • votre nom et prénom
 • votre date de naissance
 • votre adresse e-mail
 • votre BSN (numéro au registre national)
 • le fait que vous êtes un homme ou une femme
 • votre numéro de téléphone, si vous nous l'avez communiqué


La probabilité que des criminels puissent utiliser ces données est très faible, mais nous ne pouvons pas être certains que ça n'arrivera pas. C'est pourquoi il est important que vous fassiez attention au cas où quelqu'un utiliserait vos données. Pour savoir comment le remarquer et que faire dans ce cas, rendez-vous sur le site Internet du gouvernement néerlandais.

Si vous recevez un message de l'IDW, de la SBB ou de la Nuffic, mais pensez que ça pourrait être un faux message, envoyez un e-mail à datalek@idw.nl.


شركة الكمبيوتر يمكنها الاطلاع على البيانات الشخصية للعملاء

.فيما يتعلق بأنظمة الكمبيوتر الخاصة بنا، فإننا نعمل مع إحدى شركات الكمبيوتر. يمكن لموظفي شركة الكمبيوتر هذه الاطلاع على معلومات حول عملائنا. هذا غير مسموح به

من هم أصحاب البيانات الشخصية التي تم الاطلاع عليها؟

.لقد تلقى العملاء المعنيون بريدًا إلكترونيًا منا. هل لم تتلق بريدًا إلكترونيًا؟ إذا، لم يطلع أحد في شركة الكمبيوتر على بياناتك الشخصية

ما هي البيانات الشخصية يتعلق بها الأمر هنا؟

:يحتوي نظام الكمبيوتر الخاص بنا على المعلومات التالية

 • اسمك الشخصي واسمك العائلي
 • تاريخ ميلادك
 • عنوان بريدك الإلكتروني
 • رقم خدمة المواطن الخاص بك (BSN)
 • جنسك كذكر أو أنثى
 • رقم هاتفك، إذا قمت بإدخال رقم هاتفك

ما الذي حدث بالضبط؟

.لقد طلبت منا تقييم شهادتك عبر نظام الكمبيوتر الخاص بنا. ومن أجل ذلك، أدخلت بياناتك الشخصية

فيما يتعلق بنظام الكمبيوتر هذا، فإننا نعمل مع إحدى شركات الكمبيوتر. لقد اتفقنا معهم على ألا يطلعوا على بياناتك الشخصية. للأسف لقد حدث ذلك بشكل خاطئ. حيث اتضح أن

.موظفي شركة الكمبيوتر بإمكانهم الاطلاع على بياناتك الشخصية

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك؟

لا يوجد أي دليل على إساءة استخدام بياناتك. لا نعتقد أن ذلك حدث. ومع ذلك، نرى ذلك أمرًا مزعجًا. لذلك نجري حاليًا بحثًا إضافيًا لدى شركة الكمبيوتر للتأكد من ذلك. نود أن

.نطلب منك إيلاء المزيد من الانتباه

حيث إنه إذا وصلت بياناتك الشخصية إلى مجرمين، فيمكنهم إساءة استخدامها. على سبيل المثال، قد يرسلون بريدًا إلكترونيًا أو خطابات تحمل اسمك. أو قد يشترون أشياء باسمك. نعتقد أن احتمالات حدوث ذلك ضئيلة للغاية. ونعتقد أن احتمال إساءة استخدام مجرمين لبياناتك الشخصية المأخوذة من نظام الكمبيوتر الخاص بنا ضئيل للغاية

ما الخدمات التي نقدمها؟

 • .قامت شركة الكمبيوتر بحذف بياناتك الشخصية
 • .لم نعثر على أي دليل على إساءة استخدام بياناتك، ولكننا نقوم بإجراء تحقيقات إضافية
 • .لم نعد نعمل مع هذه الشركة. نعقد اتفاقات مع شركة الكمبيوتر الجديدة حتى لا يتكرر حدوث ذلك مرة أخرى

ما الذي يمكنك القيام به؟

انتبه جيدًا إذا حاول شخص ما استخدام بياناتك الشخصية. تحقق من بريدك الإلكتروني بانتظام. لا تنقر أبدًا على روابط لمواقع إلكترونية في رسائل مُرسلة من أشخاص لا تعرفهم. تذكر أن المؤسسات الرسمية، مثل المنظمات الحكومية أو البنوك، لا تطلب أبدًا كلمة المرور الخاصة بك. فهم لا يطلبون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني ولا عن طريق الهاتف

.يمكنك قراءة نصائح أخرى للتعرف على ما إذا كان شخص آخر يستخدم بياناتك الشخصية وما يمكنك فعله على الموقع الإلكتروني للحكومة الوطني

هل لديك أي أسئلة؟

 datalek@idw.nl أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى 

أسئلة وأجوبة

كيف يمكنني التأكد من عدم استخدام أي شخص لبياناتي؟

لقد أجرينا تحقيقا وبحثًا فيز شركة الكمبيوتر. لا يوجد أي دليل على إساءة استخدام بياناتك الشخصية. ولا نعتقد أن ذلك قد حدث. ولكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك بشكل تام تمامًا. لذلك من المهم أن تولي انتباهًا لما إذا كان شخص ما يستخدم بياناتك الشخصية. يمكنك قراءة كيفية التعرف على ذلك وما يمكنك القيام به على الموقع الإلكتروني للحكومة الوطني

لقد تركت بلدي لاجئًا إلى هنا. هل يعرف هؤلاء الأشخاص الآن أين أعيش؟ هل أنا معرض للخطر؟

.عنوانك غير مُسجل في نظام الكمبيوتر الخاص بنا. وبالتالي، فإن موظفي شركة الكمبيوتر لا يعرفون أين تعيش

:كانت هذه البيانات الشخصية مُسجلة في نظام الكمبيوتر

 • اسمك الشخصي واسمك العائلي
 • تاريخ ميلادك
 • عنوان بريدك الإلكتروني
 • رقم خدمة المواطن الخاص بك (BSN)
 • جنسك كذكر أو أنثى
 • رقم هاتفك، إذا قمت بإدخال رقم هاتفك

ونعتقد أن احتمال إساءة استخدام مجرمين لهذه البيانات ضئيل للغاية. ولكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك بشكل تام تمامًا. لذلك من المهم أن تولي انتباهًا لما إذا كان شخص ما يستخدم بياناتك الشخصية. يمكنك قراءة كيفية التعرف على ذلك وما يمكنك القيام به على الموقع الإلكتروني للحكومة الوطني

ماذا أفعل لو بدأ بعض الأشخاص في شراء أشياء باسمي؟

.لم تكن بياناتك المصرفية مُسجلة في نظام الكمبيوتر الخاص بنا. ونحن لا نعرف هذه البيانات

.لقد أجرينا تحقيقا وبحثًا فيز شركة الكمبيوتر. لا يوجد أي دليل على إساءة استخدام بياناتك الشخصية. ولا نعتقد أن ذلك قد حدث

:كانت هذه البيانات الشخصية مُسجلة في نظام الكمبيوتر

 • اسمك الشخصي واسمك العائلي
 • تاريخ ميلادك
 • عنوان بريدك الإلكتروني
 • رقم خدمة المواطن الخاص بك (BSN)
 • جنسك كذكر أو أنثى
 • رقم هاتفك، إذا قمت بإدخال رقم هاتفك


ونعتقد أن احتمال إساءة استخدام مجرمين لهذه البيانات ضئيل للغاية. ولكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك بشكل تام تمامًا. لذلك من المهم أن تولي انتباهًا لما إذا كان شخص ما يستخدم بياناتك الشخصية. يمكنك قراءة كيفية التعرف على ذلك وما يمكنك القيام به علىالموقع الإلكتروني للحكومة الوطني

اطلاعات شخصی مشتریان توسط شرکت کامپیوتری قابل مشاهده بوده است

ما در زمینه سیستم‌های کامپیوتری خود با یک شرکت کامپیوتری همکاری می‌کنیم. کارکنان این شرکت کامپیوتری می‌توانستند اطلاعات مشتریان ما را مشاهده کنند. این کار مجاز نیست

اطلاعات شخصی چه کسانی مشاهده شده است؟

مشتریان مربوطه ایمیلی را از ما دریافت کرده‌اند. آیا ایمیل را دریافت نکرده‌اید؟ در این صورت اطلاعات شخصی شما توسط شرکت کامپیوتری مشاهده نشده است

کدام اطلاعات شخصی است؟

:سیستم کامپیوتری ما حاوی موارد زیر است

 • نام و نام خانوادگی شما
 • تاریخ تولد شما
 • آدرس ایمیل شما
 • شماره خدمات شهروندی شما (شماره خدمات شهروندی)
 • اینکه مرد هستید یا زن
 • شماره تلفن شما، در صورتی که آن را وارد کرده باشید

دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟

.شما از طریق یک سیستم کامپیوتری ارزیابی گواهی را از ما درخواست کرده‌اید. شما اطلاعات شخصی خود را وارد کرده‌اید

ما در مورد این سیستم کامپیوتری با یک شرکت کامپیوتری همکاری می‌کنیم. ما توافق کرده‌ایم که آنها اطلاعات شخصی شما را مشاهده نکنند. متأسفانه اشتباهی رخ داد. به نظر می‌رسد کارکنان شرکت کامپیوتری همچنان می‌توانند اطلاعات شخصی شما را ببینند

این برای شما به چه معنا است؟

هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات شما وجود ندارد. فکر نمی‌کنیم چنین اتفاقی افتاده باشد. اما همچنان موضوع ناخوشایندی است. بنابراین حالا بیایید تحقیقات بیشتری را در شرکت کامپیوتری انجام دهیم تا مطمئن شویم. مایلیم از شما درخواست کنیم بیشتر توجه کنید

اگر مجرمان اطلاعات شخصی شما را در اختیار داشته باشند، می‌توانند از آنها سوءاستفاده کنند. به عنوان مثال، ایمیل یا نامه‌هایی را به نام شما ارسال می‌کنند. یا چیزهایی را به نام شما می‌خرند. به نظر ما الان خیلی بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. احتمال سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات شخصی شما در سیستم کامپیوتری ما بسیار ناچیز است

داریم چه کاری انجام میدهیم؟

 • .شرکت کامپیوتری اطلاعات شخصی شما را حذف کرده است
 • .ما هیچ مدرکی درخصوص سوءاستفاده از اطلاعات شما پیدا نکردیم، اما در حال انجام تحقیقات بیشتر هستیم
 • .ما دیگر با این شرکت همکاری نمی‌کنیم. ما با شرکت کامپیوتری جدید قرارداد می‌بندیم تا دیگر این اتفاق نیفتد

چه کاری میتوانید انجام بدهید؟

به این مسئله که آیا شخص دیگری از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کند یا خیر خوب دقت کنید. ایمیل خود را مرتباً بررسی کنید. هرگز روی لینک وب‌سایت‌های مندرج در پیام‌های افرادی که آنها را نمی‌شناسید، کلیک نکنید. به خاطر داشته باشید که سازمان‌های رسمی، مانند سازمان‌های دولتی یا بانک‌ها، هرگز رمز عبور شما را درخواست نمی‌کنند. نه از طریق ایمیل و نه از طریق تلفن

می‌توانید نکات دیگری برای تشخیص اینکه آیا شخص دیگری از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کند یا خیر و کاری که می‌توانید انجام دهید را در وب‌سایت دولت ملی بخوانید

آیا سؤالی دارید؟

 datalek@idw.nl :به این آدرس ایمیل بزنید

پرسش و پاسخ

از کجا مطمئن باشم که هیچ کس از اطلاعات من استفاده نمیکند؟

ما در شرکت کامپیوتری دست به تحقیق زدیم. هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات شخصی شما وجود ندارد. لذا فکر نمی‌کنیم چنین اتفاقی افتاده باشد. اما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم. به همین دلیل لازم است به این مسئله که آیا شخصی از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کند یا خیر، توجه زیادی داشته باشید. می‌توانید نحوه تشخیص این مسئله و کارهایی که می‌توانید انجام دهید را در وب‌سایت دولت ملی بخوانید

من از کشورم فرار کردم. آیا این افراد میدانند اکنون من در کجا زندگی میکنم؟ آیا در خطر هستم؟

.ما آدرس شما را در سیستم کامپیوتری خود نداریم. بنابراین کارکنان شرکت کامپیوتری نمی‌دانند شما کجا زندگی می‌کنید

:اطلاعات شخصی زیر در سیستم کامپیوتری وجود داشت

 • نام و نام خانوادگی شما
 • تاریخ تولد شما
 • آدرس ایمیل شما
 • شماره خدمات شهروندی شما (BSN)
 • اینکه مرد یا زن هستید
 • شماره تلفن شما، در صورتی که آن را وارد کرده باشید

احتمال سوءاستفاده مجرمان از این اطلاعات بسیار ناچیز است. اما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم. به همین دلیل لازم است به این مسئله که آیا شخصی از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کند یا خیر، توجه زیادی داشته باشید. می‌توانید نحوه تشخیص این مسئله و کارهایی که می‌توانید انجام دهید را در وب‌سایت دولت ملی بخوانید

اگر افراد دیگر شروع به خرید وسایل به نام من بکنند چطور؟

.اطلاعات بانکی شما در سیستم کامپیوتری وجود نداشت. ما از این موارد اطلاعی نداریم

.ما در شرکت کامپیوتری دست به تحقیق زدیم. هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات شخصی شما وجود ندارد. لذا فکر نمی‌کنیم چنین اتفاقی افتاده باشد

:اطلاعات شخصی زیر در سیستم کامپیوتری وجود داشت

 • نام و نام خانوادگی شما
 • تاریخ تولد شما
 • آدرس ایمیل شما
 • شماره خدمات شهروندی شما (BSN)
 • اینکه مرد یا زن هستید
 • شماره تلفن شما، در صورتی که آن را وارد کرده باشید


احتمال سوءاستفاده مجرمان از این اطلاعات بسیار ناچیز است. اما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم. به همین دلیل لازم است به این مسئله که آیا شخصی از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کند یا خیر، توجه زیادی داشته باشید. می‌توانید نحوه تشخیص این مسئله و کارهایی که می‌توانید انجام دهید را در وب‌سایت دولت ملی بخوانید