Disclaimer

Hoewel IDW deze website met zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden, staat IDW er niet voor in dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan IDW er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.

IDW kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens die door of namens bedrijven of andere derden aan deze website worden toegevoegd. IDW behoudt zich het recht voor om inhoud die onjuist is, dan wel in strijd met de goede smaak en zeden, zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de website. Evenmin kan IDW verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. IDW accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van IDW liggen. IDW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. IDW geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Cookies
De site van IDW maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van deze site. Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u dat weet en accepteert.

 Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kan IDW niet-persoonsgebonden informatie verzamelen en dit gebruiken om de dienstverlening op deze website te verbeteren. 

Privacy Statement

De expertisecentra van Nuffic en SBB vormen samen de structuur voor Internationale diplomawaardering (IDW). Een diplomawaardering is een schriftelijk advies dat aangeeft wat de waarde is van een buitenlands diploma of opleiding in Nederland. Bij het opstellen van een dergelijk advies verwerkt IDW persoonsgegevens.

IDW gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. IDW verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met wetgeving op het gebied van privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals naam, adres en woonplaats. Verwerken van persoonsgegevens zijn alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Doel
IDW verwerkt persoonsgegevens voor het behandelen van aanvragen tot waardering van in het buitenland behaalde diploma’s en/of getuigschriften en/of gevolgde opleidingen.

Grondslag
Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover u IDW daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Door het indienen van een verzoek bij  of het stellen van een vraag aan IDW door middel van het contactformulier of via mail geeft u IDW toestemming uw persoonsgegevens te verwerken om uw verzoek of vraag te behandelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt IDW?
IDW verwerkt in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens:

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie m.b.t. het te waarderen diploma
 • Informatie m.b.t. gevolgde opleiding(en)
 • Informatie m.b.t. werkervaring
 • Kopie diploma en cijferlijst of vakkenoverzicht en eventuele vertalingen daarvan
 • Kopie kennisgeving inburgeringsplicht
 • Kopie identiteitsbewijs

Delen van persoonsgegevens
IDW zal alleen persoonlijke gegevens delen met partners en leveranciers die worden ingeschakeld voor administratieve afhandeling, evaluatie en/of selectie van aanvragen indien noodzakelijk.

IDW verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. IDW heeft hiervoor een bewaartermijn vastgesteld van 7 jaar. Daarnaast zijn wij voor een aantal gegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, zoals in het geval van financiële of fiscale regelgeving. Na afloop van de termijnen verwijderen wij alle gegevens.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens
Inzage

U kunt ons altijd verzoeken om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Als u dit verzoek indient dan vragen wij u ter identificatie om de gegevens waarmee wij kunnen vaststellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat. Deze gegevens verwijderen wij direct na afhandeling van uw verzoek.

U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek een schriftelijke reactie. Wij laten u dan weten:

 • of wij uw persoonsgegevens gebruiken en zo ja, welke
 • waarom wij uw gegevens gebruiken
 • aan wie wij uw gegevens eventueel verstrekken
 • de herkomst van uw gegevens als dit bekend is  

Correctie, beperking en verwijdering

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, niet ter zake doen of in strijd met een wet worden gebruikt. Wij passen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk aan. Ook kunt u ons verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken. Dat betekent dat uw gegevens buiten gebruik worden gesteld, totdat duidelijk is dat deze gegevens rechtmatig worden verwerkt.

Als u uw gegevens uit onze bestanden verwijderd wilt hebben, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. We behandelen uw verzoek kosteloos en binnen een redelijke termijn. U ontvangt een bevestiging van uw verzoek waarin staat wat wij doen om uw gegevens te verwijderen. Het kan zijn dat verwijdering van uw gegevens niet mogelijk is, of niet is toegestaan, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting. In dat geval zullen wij dat mededelen in de bevestiging van uw verzoek.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mail met een verzoek daartoe te sturen naar info@idw.nl.

Klachten en bezwaar
Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten kunt u altijd een klacht indienen of bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Daar kunt u ook terecht met vragen over deze privacyverklaring. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven.

Beveiliging
IDW doet er alles aan om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen. Daarvoor hebben wij organisatorische en technische maatregelen genomen.

IDW heeft beleid ontwikkeld om de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen. Wij hebben afspraken vastgelegd en hebben onze systemen zo ingericht dat er altijd een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Processen, systemen en eventuele betrokken partijen waarborgen zo veel mogelijk de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens. Als andere partijen gegevens voor ons verwerken dan sluiten wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst af waarin de beveiligingsafspraken zijn vastgelegd.

Wijzigingen
Deze Disclaimer en Privacy Statement kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen worden gepubliceerd op de website van IDW.